Regulamin

Ostatnio zaktualizowany: styczeń, 2022

Postanowienia Ogólne

 1. 1.
  Niniejszy regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym zasady korzystania z Systemu.
 2. 2.
  Właścicielem Serwisu jest CC CODE Damian Wątroba, z siedzibą ul. Lilli Wenedy 15/30, 30-833 Kraków, NIP 6792950185, adres e-mail: [email protected]
 3. 3.
  Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług wymaga uprzedniego zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usług.

Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
 1. 1.
  Aplikacja webowa - oprogramowanie wraz elementami niebędącymi programem komputerowym w wersji na urządzenia elektroniczne, w ramach którego Usługobiorca może skorzystać z funkcjonalności Systemu;
 2. 2.
  Cennik - zestawienie informacji o cenach Usług świadczonych przez Usługodawcę dostępne w Serwisie w zakładce „Cennik” pod adresem: www.testly.pl/cennik stanowiące integralną część Regulaminu;
 3. 3.
  Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawierający umowy niemające dla niego charakteru zawodowego, któremu przepisy prawa (w tym ustawa o prawach konsumenta i kodeks cywilny) przyznają uprawnienia o charakterze konsumenckim;
 4. 4.
  Konto Usługobiorcy/Konto - część Serwisu stanowiąca zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, dostępna po zalogowaniu się przy użyciu loginu i hasła, za pośrednictwem której Usługobiorca ma dostęp do Systemu i może korzystać z Usług;
 5. 5.
  Link aktywacyjny - wygenerowanie na skutek wysłania prośby o założenie konta, podczas otwartej rejestracji lub opłaconego zamówienia na Usługę indywidualnie przypisanego do Usługobiorcy kodowanego łącza, którego uzupełnienie o hasło lub kod dostępu umożliwia dostęp do Konta Usługobiorcy;
 6. 6.
  Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Usługobiorcy z tytułu Usług świadczonych w trybie abonamentowym rozpoczynający się z dniem opłacenia usługi, a kończący się wg wybranego planu abonamentowego przez Usługobiorce;
 7. 7.
  Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Usługobiorcę w wysokości określonej w Cenniku tytułem korzystania z Usług w danym Okresie rozliczeniowym;
 8. 8.
  Przedsiębiorca – osoba fizyczna niebędąca Konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 9. 9.
  Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiący wzorzec umowy i będący jednoczenie wypełnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. 10.
  RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 11. 11.
  Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie Usług oraz dostęp do treści cyfrowych opracowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem domeny www.testly.pl oraz adresami jej subdomen;
 12. 12.
  System - rozwiązanie informatyczne będące oprogramowaniem wraz elementami niebędącymi programem komputerowym dostępne w modelu SaaS (Software as a Service) dostarczane przez Usługodawcę Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu na podstawie Umowy;
 13. 13.
  Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 14. 14.
  Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu, Cennik oraz informacje o dostępnych Usługach dostępne w Serwisie;
 15. 15.
  Usługi - bezpłatne i odpłatne usługi Świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na zapewnieniu przez Usługodawcę Usługobiorcy dostępu do Systemu i jego funkcjonalności oraz jego prawidłowego działania;
 16. 16.
  Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług na podstawie Umowy, lub przedsiębiorca, który korzysta z Usług na podstawie Umowy w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 17. 17.
  Usługodawca – podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu, Cennika i informacji o Usługach dostępnych w Serwisie, tj. CC CODE Damian Wątroba, z siedzibą ul. Lilli Wenedy 15/30, 30-833 Kraków, NIP 6792950185.
 18. 18.
  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U.2020.344))

Wymagania techniczne

 1. 1.
  Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności korzystanie z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:
  1. 1.
   dysponowanie sprawnym urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet (np. komputer, tablet, smartphone),
  2. 2.
   aktualna i poprawnie skonfigurowana wersja przeglądarek internetowych: chrome, safari, firefox lub opera,
  3. 3.
   posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej,
  4. 4.
   włączona obsługa plików cookies i Java Script.

Korzystanie z Serwisu

 1. 1.
  W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcy:
  1. 1.
   rozwiązywanie egzaminów, zadań, zamieszczonych w bazie w serwisie
  2. 2.
   przeglądanie historii rozwiązanych egzaminów, zadań oraz ćwiczeń
  3. 3.
   zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
  4. 4.
   założenie, prowadzenie i likwidację Konta Usługobiorcy,
  5. 5.
   składanie zamówień na Pakiety Usług i korzystanie z Usług,
  6. 6.
   przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  7. 7.
   odzyskiwane utracone konta,
 2. 2.
  Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  1. 1.
   respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  2. 2.
   niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy,
  3. 3.
   niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. 3.
  Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie na własny użytek i w celu realizacji zawartej Umowy. Używanie zasobów i funkcji Serwisu w innych celach wymaga odrębnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługobiorcy.
 4. 4.
  W przypadku, gdy Usługobiorca korzystając z Serwisu dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy i/lub osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany. Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. 5.
  W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej Usługobiorca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny ograniczenia lub zablokowania dostępu do Konta Usługobiorcy, w przeciwnym wypadku Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.
 6. 6.
  Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej.
 7. 7.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w ramach Systemu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją lub przebudową Systemu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Usługobiorcom. Informacja o planowanym czasowym zawieszeniu pracy Systemu będzie przekazywana Usługobiorcom drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail lub za pośrednictwem Konta Usługobiorcy.
 8. 8.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług lub zakłócenia w dostępie do Serwisu g wywołane siłą wyższą (pożar, klęski żywiołowe, epidemia), awariami sprzętu Usługobiorcy, przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorców.

Konto Usługobiorcy

 1. 1.
  Rejestracja i prowadzenie Konta Usługobiorcy są bezpłatne.
 2. 2.
  Zarejestrowanie Konta Usługobiorcy jest możliwe poprzez wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza rejestracji oraz podanie następujących danych zgodnych ze stanem faktycznym:
  1. 1.
   Adres e-mail
 3. 3.
  Do zawarcia umowy prowadzenia Konta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi z chwilą jego aktywacji przez Usługobiorcę, która następuje poprzez kliknięcie w Link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy rejestracji Konta.
 4. 4.
  Zalogowanie się do Serwisu wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Użytkownika. Hasło ustalane jest przez Usługobiorcę w procesie rejestracji Konta.
 5. 5.
  Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania w poufności informacji umożliwiających dostęp do Konta Usługobiorcy. W celu zachowania bezpieczeństwa logowania Usługodawca zaleca zmianę hasła logowania co 30 dni. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim.
 6. 6.
  Konto zakładane jest na czas nieokreślony, przy czym Usługobiorca jest uprawniony do likwidacji Konta w każdym czasie bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować wysyłając wiadomość na adres email: [email protected]
 7. 7.
  Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu lub usunięcia Konta w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 8. 8.
  Zmiana, bądź odzyskiwanie hasła możliwa jest poprzez funkcje odzyskiwania, bądź zmianę hasła dostępną w ustawieniach aplikacji.
 9. 9.
  Usługodawca nie przetrzymuje w bazie danych informacji wrażliwych po dokonaniu płatności, takich jak numer konta lub numer kraty kredytowej.

Korzystanie z Usług

 1. 1.
  Korzystanie z Usług jest możliwie po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie Konta Usługobiorcy, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, zapoznaniu się z Cennikiem i informacjami o dostępnych Usługach zamieszczonymi w Serwisie oraz w przypadku usług odpłatnych – po uiszczeniu Opłaty abonamentowej.
 2. 2.
  Usługobiorcy mogą korzystać z Usług bezpłatnie – w ramach wczesnego dostępu do Serwisu oraz odpłatnie po wypuszczeniu pełnej wersji aplikacji – w ramach wybranego wariantu Usług odpłatnych zgodnie z Cennikiem.
 3. 3.
  Okres abonamentowy świadczenia Usług odpłatnych wynosi odpowiednio 30 dni, 90 dni, 180 dni, a wybór wariantu odpłatnych Usług dokonywany jest przez Usługobiorcę w trakcie składania zamówienia na Usługę. Czas świadczenia Usługi w ramach wykupionego abonamentu zaczyna biec od dnia aktywowania Usługi.
 4. 4.
  Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia przez Usługobiorcę złożonego zamówienia na Usługę poprzez wybranie przycisku „zamawiam i płacę”.
 5. 5.
  Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni zostaną anulowane.
 6. 6.
  Zamówienia na Usługi są przyjmowane i rejestrowane przez Usługodawcę w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16 przez cały rok kalendarzowy.
 7. 7.
  Zamówione Usługi bezpłatne zostaną aktywowane w terminie 24h od potwierdzenia ich zamówienia przez Usługobiorcę, zaś zamówione Usługi odpłatne w terminie 24h od zaksięgowania na koncie Usługodawcy Opłaty abonamentowej, której wysokość uzależniona jest od wybranego wariantu Usług.
 8. 8.
  Usługobiorca, zarówno w trakcie trwania, jak i po zakończeniu Usługi bezpłatnej, ma możliwość zawarcia Umowy odpłatnej poprzez opłacenie wybranego planu abonamentowego. O zakończeniu Usługi bezpłatnej i możliwości zawarcia Umowy odpłatnej Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną.
 9. 9.
  Usługobiorca w dowolnym momencie, przed upływem bieżącego Okresu rozliczeniowego, ma prawo zmiany Opłaty abonamentowej i wybranego wariantu Usług. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą, lub wybrać zmianę opłaty abonamentowej w ustawieniach aplikacji. Nowy okres rozliczeniowy w ramach nowego wariantu Usług zaczyna biec po zakończeniu bieżącego Okresu rozliczeniowego.
 10. 10.
  Umowa o świadczenie odpłatnej Usługi zawierana jest na czas jej trwania określony w wybranym wariancie Usług i Cenniku dostępnych w Serwisie.

Płatności

 1. 1.
  Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną z góry zgodnie z Cennikiem w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia Usługi, w przeciwnym wypadku Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy i anulowania zamówienia.
 2. 2.
  Jeżeli dany wariant Usług nie jest wyszczególniony w obowiązującym Cenniku, to Usługobiorcę obowiązuje cennik zindywidualizowany (odpowiadający treści odrębnej umowy z Usługodawcą).
 3. 3.
  Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujących formach: Przelew tradycyjny, Blik, Szybki przelew, jak również z pomocą pośrednika Stripe, który umożliwia skorzystanie z takich bramek jak przelewy24 lub płatność kartą.
 4. 4.
  Momentem zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. 5.
  Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługobiorca.
 6. 6.
  Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę w oparciu o dane wskazane podczas rejestracji Konta Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca jest płatnikiem VAT powinien, podczas rejestracji bądź w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć czy ma być wystawiona Faktura VAT. Usługodawca dostarczy fakturę Usługobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 7 dni od jej wystawienia.
 7. 7.
  Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. 8.
  Wszelkie zmiany dotyczące Opłat abonamentowych będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika.
 9. 9.
  Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat abonamentowych uiszczonych przez Usługobiorców na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

Rozwiązywanie umów

 1. 1.
  Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi:
  1. 1.
   w odniesieniu do Usługi prowadzenia Konta Usługobiorcy – w chwili złożenia przez Usługobiorcę dyspozycji usunięcia Konta (poprzez wprowadzenie zmian w Koncie Usługobiorcy lub przesłanie deklaracji usunięcia konta na adres e-mail Usługodawcy) lub wskutek usunięcia Konta Usługobiorcy przez Usługodawcę w związku z rozwiązaniem Umowy z przyczyn określonych w § 4 ust. 5 Regulaminu,
  2. 2.
   w odniesieniu do Usługi świadczonej bezpłatnie po upływie terminu jej trwania i w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej za Usługę odpłatną;
  3. 3.
   w odniesieniu do Usługi świadczonej odpłatnie - z upływem okresu, na jaki Usługa została wykupiona i braku kontynuacji Umowy na dalszy Okres rozliczeniowy, przez co należy rozumieć brak uiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny Okres rozliczeniowy.
 2. 2.
  Usługobiorca może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy w Systemie. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. 3.
  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 4. 4.
  Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 5. 5.
  Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. 1.
   rozwiązania conajmniej 40 wszystkich zadań zamieszczony w serwisie, na podstawie danych przypisanych do konta Usługobiorcy, w trakcie trwania planu płatnego.
 6. 6.
  Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  1. 1.
   podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,
  2. 2.
   uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w szczególności w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę zobowiązań określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu czy w sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. 1.
  W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Systemu lub nieprawidłowości w świadczeniu Usług przez Usługodawcę, Usługobiorca może złożyć reklamację przesyłając ją na następujący adres e-mail: [email protected]
 2. 2.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać :
  1. 1.
   login/adres e-mail przypisany Usługobiorcy oraz dane kontaktowe,
  2. 2.
   przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,
  3. 3.
   proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. 3.
  Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Użytkownika informacje, o których mowa w ust. 2 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. 4.
  Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy.
 5. 5.
  Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: [email protected].

Ochrona danych osobowych i poufność

 1. 1.
  Administratorem danych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. 2.
  Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorców tj. adres email w celu umożliwienia Usługobiorcom korzystania z Systemu, w tym w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
 3. 3.
  Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
 4. 4.
  Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 5. 5.
  Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Usługobiorców wraz z informacjami na temat polityki cookie’s znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

Prawa na dobrach niematerialnych

 1. 1.
  Usługodawca zastrzega, że wszelkie zarówno Serwis jak i System zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej (np. elementy graficzne, logotypy, programy komputerowe.
 2. 2.
  Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu czy Systemu.
 3. 3.
  Usługodawca udziela Usługobiorcy jedynie licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania z Serwisu i Systemu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w tym na zasadach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz innych komunikatach zamieszczonych w Serwisie, a udzielona Usługobiorcy licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 4. 4.
  Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony odpowiadający okresowi świadczenia Usługi dostępu do Systemu i wygasa wraz z usunięciem Konta Usługobiorcy.

Postanowienia końcowe

 1. 1.
  Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Usługobiorcy.
 2. 2.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.
 3. 3.
  Usługodawca poinformuje Usługobiorców o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Usługobiorcy. Brak sprzeciwu Usługobiorcy wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu, co skutkuje również rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta Usługobiorcy.
 4. 4.
  Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Usługobiorcą odmiennie uregulować zasady korzystania z Systemu. W takiej sytuacji w razie kolizji postanowienia ww. umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 5. 5.
  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku gdy nie dojdzie do porozumienia - przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. 6.
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. 7.
  Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Serwisie tj Aplikacji webowej.
 8. 8.
  Regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2022.
Last modified 11mo ago